Smlouva o pracovnělékařské péči

Smlouva

 

o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance

a poskytování pracovnělékařských služeb,

 

kterou mezi sebou uzavírají smluvní strany

 

 

 

Společnost:

se sídlem:

provozovna:

IČ:

zastoupena:

(dále jen zaměstnavatel)

 

a

 

Ordinace lékaře:

se sídlem:

IČ:

zastoupena:

(dále jen poskytovatel pracovnělékařských služeb)

 

 

I.

 

Preventivní péče bude prováděna v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, část V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

II.

 

Rozsah pracovnělékařských služeb bude zajišťován v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

III.

 

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci a lékařské preventivní prohlídky budou prováděny v rozsahu stanoveném platnými předpisy (vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)).

 

Při posuzování zdravotní způsobilosti bude přihlédnuto k výsledkům schválené kategorizace prací a pracovišť vypracované ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

IV.

 

Ordinace lékaře ……….........................., je touto smlouvou určena pro zaměstnance společnosti ………………... poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

 

V.

 

Poskytovatel pracovnělékařských služeb garantuje, že zajistí celý rozsah preventivní péče a pracovnělékařských služeb ve smyslu výše citovaných předpisů a že posuzování zdravotní způsobilosti k práci a preventivní prohlídky budou prováděny na základě pravidelné kontroly pracovišť zaměstnavatel a schválené kategorizace prací a pracovišť vypracované ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále poskytne potřebnou spolupráci při vyškolování a vybavení zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti zaměstnavatele.

 

VI.

 

Zaměstnavatel garantuje, že celý rozsah preventivní péče, která je vyloučena ze svobodné volby lékaře, bude zajišťovat výhradně v ordinaci poskytovatele pracovnělékařských služeb.

 

VII.

 

Financování lékařských výkonů bude zajišťováno v souladu s příslušnými předpisy o hrazení preventivní péče ze všeobecného zdravotního pojištění. Činnosti, které nejsou hrazeny z tohoto pojištění, prováděné na požádání, zaměstnavatel uhradí dle ceníku, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

 

VIII.

 

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností od ……………. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

 

IX.

 

Změny a doplňky smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem potvrzeným podpisem obou stran.

 

 

V ………………… dne …………

 

 

 

 

……………………….…………….…..               ………………………………………….

                   zaměstnavatel                                     poskytovatel pracovnělékařských služeb

 


 

Příloha č. 1

smlouvy o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb, ze dne ………………..

 

 

 

Ceník výkonů

 

 

Název

Cena v Kč

Vstupní lékařská prohlídka

 

Periodická (řadová) lékařská prohlídka

 

Mimořádná lékařská prohlídka

 

Výstupní lékařská prohlídka

 

 

 

Poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací

 

Školení v poskytování první pomoci

 

Pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby

 

Hodinová sazba (pro ostatní výkony a práce)

 

 

 

 

 

V ………………… dne …………

 

 

 

 

……………………….…………….…..               ………………………………………….

                   zaměstnavatel                                     poskytovatel pracovnělékařských služeb