Školení požární ochrany

Školení požární ochrany se týká firem, které se kategorizací požárního nebezpečí zvýšené a vysoké požární nebezpečí.

 

Četnost těchto školení se liší pro řadové a vedoucí pracovníky:

Řadový pracovník

 • před započetím práce při nástupu do zaměstnání
 • v pravidelných termínech 1x za 2 roky od posledního školení PO zaměstnanců
 • po požáru na pracovišti do 1 měsíce
 • po dlouhodobém přerušení pracovní činnosti před započetím práce (dlouhodobá nemoc, mateřská, rodičovská dovolená ap.)
 • při přechodu na jiné pracoviště před započetím práce

Vedoucí pracovník

 • před započetím práce při nástupu do zaměstnání na vedoucí funkci
 • před započetím práce při nástupu do funkce vedoucího zaměstnance
 • v pravidelných termínech 1x za 3 roky od posledního školení PO vedoucích zaměstnanců
 • po požáru na jimi řízeném pracovišti do 1 měsíce
 • po dlouhodobém přerušení pracovní činnosti před započetím práce (dlouhodobá nemoc, mateřská, rodičovská dovolená ap.)
 • při významné změně v předpisech PO nebo podmínek na pracovišti, které mají vliv na zajištění PO do1 měsíce

Obsah tohoto školení

 • teoretická část
 • seznámení s postupem provedení evakuace na pracovišti
 • rozmístění hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních prostředků a způsoby jejich použití
 • rozmístění hlavních uzávěrů vody, plynu a dalších médií a hlavního vypínače elektrické energie
 • specifická požární nebezpečí spojená s vlastním výkonem práce (např. manipulace s hořlavými kapalinami)

Pro vedoucí pracovníky je navíc

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností přímo řízeného pracoviště
 • požární řády zpracované pro pracoviště, které vedoucí zaměstnanec přímo řídí
 • požární poplachová směrnice příslušného pracoviště
 • evakuační plán pro pracoviště, které vedoucí zaměstnanec přímo řídí

Dalším školením je školení preventivních hlídek.

Školení se provádí

 • před zahájením činnosti hlídky
 • v pravidelných termínech 1x ročně

a je obsahem je

 • teoretická část
 • stanovení organizace k zajištění PO příslušného pracoviště
 • seznámení s požárně nebezpečnými místy a činnostmi v objektech, s uložením nebezpečných látek, možnými místy vzniku požáru, s požárně technickými charakteristikami používaných látek¨, včetně způsobu hašení těchto látek
 • způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání požární jednotky
 • požární řád pracoviště, včetně činnosti preventivní požární hlídky
 • rozmístění hasicích přístrojů a požárních hydrantů a umístění uzávěrů médií (voda, plyn atd.) v objektu působení preventivní požární hlídka
 • praktický výcvik při používání hasicích přístrojů a požárních hydrantů
 • způsob provedení evakuace osob z objektu působení preventivní požární hlídky

Poptávka služeb