Školení BOZP

Častá otázka je - Jak často musíme provádět školení BOZP a PO v naší firmě?  Na toto není odpověď jednoduchá. Základ je jasný - školení BOZP je třeba provádět před nástupem do zaměstnání, či při změně pracovní pozice. Co se týká opakování školení, tak jeho četnost není nikde stanovena. Musí být v míře dostatečné. Dovedu si představit školení THP pracovníků 1x za 2 roky, ale v výrobní pracovníci by měli projít školením BOZP 1x za rok.

 

Toto školení seznamuje se zásadami bezpečnosti práce a dalšími povinnostmi a právy a to jak zaměstnanců tak i zaměstnavatelů.

 

Školení BOZP a PO se liší pro různé pracovní pozice. Jiné školení BOZP a PO je pro vedoucí pracovníky, jiné pro montéra a jiné pro THP pracovníky.

 

Pro každého zaměstnance musí být školení BOZP a PO ještě doplněno o konkrétní seznámení s riziky, která zaměstnanci hrozí při jeho práci a opatřeních k jejich omezení nebo odstranění, s kategorizacemi prací tj. do jaké kategorie je zařazena práce, kterou vykonává on i jeho podřízení, s konkrétními podmínkami na jeho pracovišti a pracovištích, která řídí, s vnitřními předpisy zaměstnavatele – pracovní řád, organizační směrnice BOZP v organizaci, směrnice pro poskytování OOPP atd.

 

 

Poptávka  služeb