73/2010 Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení,

 

 

Číslo předpisu: 73/2010 Sb.

Kategorie předpisu: Vyhláška

Účinný od: 01.06.2010

Text předpisu

 

73

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2010

o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení,

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.:

 

§ 1

 

Tato vyhláška

a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení1) (dále jen „zařízení“), jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti,

b) se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů2) ,

c) byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES.

 

§ 2

 

(1) Zařízeními jsou zařízení

a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,

b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

 

(2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 3

 

Bližší podmínky bezpečnosti zařízení jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

§ 4

 

Zrušuje se:

a) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení.

b) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

c) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 553/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

d) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

 

§ 5

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.

 

 

Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.

 

 

Poznámky pod čarou:

1) § 6b zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.

Zařazení zařízení do tříd a skupin

 

Zařízení třídy I.

           

Skupina A

            Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Skupina B

            Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace

Skupina C

            Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních

Skupina D

            Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob

Skupina E

            Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D

Zařízení třídy II.

           

Skupina A

            Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW

Skupina B

            Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW

Skupina C

            Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru

Skupina D

            Zařízení neuvedená ve třídě I.s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem

Skupina E

            Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech

Skupina F

            Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob

Skupina G

            Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce

Skupina H

            Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy

Skupina I

            Zařízení v zemědělských stavbách

Skupina J

            Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I.skupině E

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.

Bližší podmínky bezpečnosti zařízení

 

 

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění3) vydaného organizací státního odborného dozoru.

 

2. Žádost k vydání oprávnění podle bodu 1, kromě náležitostí podle § 37 odst. 2 správního řádu, obsahuje:

 

a) druh a rozsah požadovaného oprávnění podle následujícího členění:

DRUH

A

            Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu

B

            Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu

ROZSAH

E1X    Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného

E2X    Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1, 5 kV stejnosměrného

E3X    Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

E4X    Vyjmenovaná zařízení z položky podle E2X

 

      Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B

 

b) podmínky potřebného technického vybavení k činnosti, pro kterou se oprávnění požaduje, nezbytné údaje o odborných předpokladech fyzických osob.

 

3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu5).

 

4. Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.

 

5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska6) organizace státního odborného dozoru.

 

6. Zpráva o revizi obsahuje zejména

a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,

b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,

d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod,

e) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,

f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.

 

7. Splnění požadavků bezpečnosti se považuje za splněné u výrobků, které jsou výrobky stanovenými k posuzování shody podle jiného právního předpisu7).

 

 

__________

3) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 349 odst. 1 zákoníku práce.

5) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

6) § 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.