495/2001 NV kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

 

495

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. listopadu 2001,

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

 

Vláda nařizuje podle § 133a odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

 

§ 1

 

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „ochranné prostředky“), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

 

§ 2

 

Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou

a) běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,

b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů,2)

c) speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách,

d) výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,3)

e) sportovní výstroj a vybavení,

f) ochranné prostředky určené pro sebeobranu,

g) prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.

 

§ 3

 

(1) Ochranné prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

 

§ 4

 

(1) Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení.

 

§ 5

 

(1) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem.

(2) Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, případně regenerační krémy a masti.

 

§ 6

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

 

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.

 

 

Poznámky pod čarou:

1) Směrnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci.

2) Například vyhláška č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné službě.

3) Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb.

 

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Příl.2

 

        Jednotlivými ochrannými prostředky jsou zejména:

 

     Pro ochranu hlavy:

a) ochranné  přilby (používané  např. v  dolech, ve  stavebnictví,

   lesnictví, zemědělství a průmyslu),

b) ochrany proti  skalpování (čepice, barety, síťky  na vlasy - se

   štítkem nebo bez štítku, apod.),

c) ochranné pokrývky  hlavy (barety, čepice,  nepromokavé klobouky

   apod., vyrobené z textilie, impregnované textilie aj.).

 

     Pro ochranu sluchu:

a) zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky,

b) mušlové chrániče sluchu,

c) akustické přilby (tzv. protihlukové přilby),

d) mušlové  chrániče  sluchu,  které   lze  připojit  k  ochranným

   přilbám,

e) chrániče  sluchu   s  přijímačem  a   nízkofrekvenční  indukční

   smyčkou,

f) ochrana sluchu s interkomem.

 

     Pro ochranu očí a obličeje:

a) ochranné brýle,

b) ochranné   brýle   proti   záření   rentgenovému,   laserovému,

   ultrafialovému, infračervenému, viditelnému (proti oslnění),

c) ochranné obličejové štíty,

d) svářečské  kukly a  štíty (štíty  s držadlem,  kukly s upínacím

   náhlavním páskem  nebo kukly, které  lze připevnit na  ochranné

   přilby).

 

     Pro ochranu dýchacích orgánů:

a) masky  a polomasky  s filtry  proti částicím,  parám, plynům  a

   proti radioaktivnímu prachu s vhodnou lícnicovou částí,

b) izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu,

c) prostředky  na  ochranu   dýchacích  orgánů  včetně  snímatelné

   svářečské kukly,

d) potápěčské dýchací přístroje a vybavení.

 

     Pro ochranu rukou a paží:

a) rukavice na ochranu před:

     - mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím

       apod.),

     - chemickými látkami a biologickými činiteli,

     - elektřinou, žárem a nízkými teplotami,

     - ionizujícím zářením,

b) palcové rukavice,

c) ochranné prsty,

d) ochranné rukávy,

e) ochranné nátepníky pro těžkou práci,

f) dlaňovice,

g) ochranné   rukavice   pro   práce   ve   vlhkém,   mokrém  nebo

   znečišťujícím prostředí.

 

     Pro ochranu nohou:

a) obuv polobotková, kotníčková,  poloholeňová, holeňová a vysoká,

   zejména do vlhkého prostředí,

b) obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou,

c) obuv, kterou lze rychle vyzout,

d) obuv a přezůvková obuv s podešví odolnou proti žáru,

e) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluzovou podešví,

f) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím,

g) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická,

h) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační,

i) ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil,

j) dřeváky,

k) ochrana proti pořezání,

l) chrániče kolen,

m) snímatelné chrániče nártu,

n) kamaše,

o) vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu),

p) snímatelné  hroty pro chůzi  na ledu a  sněhu nebo na  kluzkých

   podlahovinách.

 

     Pro ochranu trupu a břicha:

a) ochranné  vesty, kabáty  a  zástěry  pro ochranu  před strojním

   zařízením   a   před   ručním   nářadím   (bodnutí,   pořezání,

   rozstříknutí roztaveného kovu apod.),

b) ochranné vesty,  kabáty a zástěry na ochranu  před chemickými a

   biologickými látkami,

c) vyhřívané vesty,

d) záchranné plovací vesty,

e) zástěry na ochranu před rentgenovým zářením,

f) bederní pásy, protektory.

 

     Pro ochranu celého těla

 

     Prostředky pro prevenci pádů:

a) úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků,

b) brzdné zařízení pohlcující  kinetickou energii včetně veškerých

   nezbytných doplňků,

c) prostředky pro polohování těla.

 

     Ochranné oděvy:

a) ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy),

b) oděvy  poskytující  ochranu  před  strojním  zařízením a ručním

   nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.),

c) oděvy na   ochranu  před  chemickými   látkami  a  biologickými

   činiteli,

d) oděvy  chránící  před  rozstřikem  roztaveného  kovu  nebo před

   infračerveným zářením,

e) oděvy odolné proti žáru a ohni,

f) oděvy proti chladu a vodě (nepromokavé),

g) oděvy na ochranu před ionizujícím zářením,

h) oděvy prachotěsné,

i) oděvy plynotěsné,

j) oděvy a  doplňky  s  vysokou  viditelností  z retroreflexních a

   fluorescenčních materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.),

k) potápěčské oděvy,

l) ochranné přikrývky. 

 

                              Příl.3

 

          Práce a činnosti, které vyžadují poskytování

              ochranných prostředků, jsou zejména:

 

1. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky

 

     Ochranné přilby:

a) práce na staveništi,

b) práce spojené s údržbou opravami a modernizací ocelových mostů,

   ocelových   konstrukcí   budov,    stožárů,   věží,   ocelových

   konstrukcí, vysokých  pecí, v ocelárnách  a válcovnách, velkých

   nádržích, velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách,

c) práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách

   a tunelech,

d) zemní práce a práce v lomech,

e) práce v  podzemí, povrchových dolech,  otevřených výkopech, při

   likvidaci skládek uhlí,

f) práce s expanzními vsazovacími přístroji,

g) trhací práce,

h) práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků,

i) práce u vysokých pecí, u  redukčních pecí, při zpracování kovů,

   kování, kování v zápustce, slévání,

j) práce na průmyslových  pecích, kontejnerech, strojním zařízení,

   silech, zásobnících a potrubích,

k) stavba a opravy lodí,

l) práce při posunování železničních vagonů,

m) práce na jatkách,

n) záchranné  práce  a  zdolávání  havárií,  nejsou-li  vykonávány

   záchrannými sbory a službami,

o) práce při chovu koní,

p) těžba dříví, manipulace s kulatinou,

r) obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků.

 

2. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou

 

     2.1 Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí:

a) práce při výstavbě skeletu budov, základů a silniční práce,

b) lešenářské práce,

c) demoliční práce,

d) práce s  betonovými a prefabrikovanými  díly, stavby bednění  a

   jeho odstraňování,

e) nádvorní práce a práce ve skladištích,

f) práce na střechách,

g) práce v lese,

h) práce v chemických provozech.

 

     2.2 Ochranná  obuv  s  podešvemi,  které  nejsou odolné proti

proražení, proříznutí:

a) práce  na  ocelových  mostech,  ocelových  konstrukcích  budov,

   stožárech,  věžích, výtazích,  ocelových konstrukcích, vysokých

   pecích,  v ocelárnách  a válcovnách,  velkých nádržích, velkých

   potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách,

b) práce při  stavbě pecí, topných a  větracích zařízení a montáži

   kovových dílů,

c) práce při přestavbách a údržbářské práce,

d) práce  u  vysokých  pecí,  u  redukčních  pecí,  v  ocelárnách,

   válcovnách,  při zpracování  kovů, kování,  kování do zápustky,

   lisování za tepla, tažení drátů,

e) práce  v  kamenolomech  a   otevřených  výkopech,  na  uhelných

   skývkách,

f) práce při dobývání a zpracování hornin,

g) práce při výrobě a zpracování plochého a obalového skla,

h) práce při vyzdívání pecí v keramickém průmyslu,

i) práce s formami v keramickém průmyslu,

j) práce  při formování v  keramickém průmyslu a  práce v průmyslu

   stavebních hmot,

k) práce v dopravě a skladování,

l) práce s mraženými bloky masa a s bloky konzervovaných potravin,

m) práce při stavbě a opravách lodí,

n) práce při posunování železničních vagónů,

o) práce u rámcových pil,

p) dlouhodobá práce ve stoje.

 

     2.3 Ochranná  obuv s  podpatky nebo  na klínu  a s  podešvemi

odolnými proti proražení, proříznutí:

   práce na střechách.

 

     2.4 Ochranná obuv s tepelně izolační podešví:

   práce na  velmi horkých nebo  velmi studených materiálech  nebo

   při práci s nimi.

 

     2.5 Ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout:

   práce,  při  které  se  vyskytuje  riziko  proniknutí roztavené

   látky.

 

     2.6 Ochranná obuv s protiskluzovou podešví:

   práce ve vlhkém prostředí nebo na kluzkých plochách.

 

3. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje

 

     Ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka:

a) svářecí, brousící a rozbrušovací práce,

b) práce při utěsňování a sekání,

c) práce při dobývání a zpracování hornin,

d) práce s expanzními vsazovacími přístroji,

e) práce  na  hrubovacích  strojích,  které  jsou  zdrojem  malých

   úlomků,

f) kování do zápustky,

g) odstraňování  částí materiálu  nebo práce,  při nichž  vznikají

   úlomky nebo střepiny (kovoobrábění, dřevoobrábění),

h) práce při tryskání abrasivních látek,

i) práce  s kyselinami  a zásadami,  jejich roztoky, dezinfekčními

   látkami a žíravými čistícími prostředky,

j) práce, při nichž se rozprašují kapaliny,

k) práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek,

l) práce v sálavém teplu,

m) práce s lasery,

n) práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy.

 

4. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů

 

     Ochranné prostředky dýchacích orgánů:

a) práce v  nádržích, omezených prostorech  a u průmyslových  pecí

   vytápěných plynem,

b) práce v blízkosti zavážky pece,

c) práce  v  blízkosti  plynových  konvertorů  a plynového potrubí

   vysoké pece,

d) práce v blízkosti odpichu vysoké  pece, kde se mohou vyskytovat

   dýmy obsahující nebezpečné chemické látky,

e) práce  při  vyzdívání  pecí  a  u  licích  pánví, kde je vysoká

   prašnost,

f) nanášení   nátěrů   stříkáním    nebo   práce   s   organickými

   rozpouštědly,

g) práce  v  dolech,  kamenolomech,  šachtách,  stokách  a dalších

   podzemních prostorech souvisejících s kanalizací,

h) práce s lepidly  obsahujícími organická rozpouštědla (pokladači

   podlahovin, lepení textilií) apod.,

i) mytí a odmašťování strojních součástí,

j) práce při přípravě sklářského kmene,

k) práce v mrazírnách, kde je bezpečí úniku chladicího média,

l) práce při zpracování sypkých  materiálů a při čištění zásobníků

   sypkých hmot,

m) broušení dřeva,

n) demoliční práce.

 

5. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu sluchu

 

     Chrániče sluchu:

a) práce při kování a obrábění kovů,

b) práce při lisování kovů a skla,

c) práce s kompresory a pneumatickými sbíječkami a kladivy,

d) práce pozemního personálu na letištích;

e) práce při beranění pilot,

f) práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními,

g) práce při těžbě a zpracování kamene a dřeva,

h) obsluha zemních a stavebních strojů,

i) obsluha lahvárenských linek,

j) práce s expanzními vsazovacími přístroji.

 

6. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou

 

     6.1 Ochranné oděvy:

a) práce  s kyselinami  a zásadami,  jejich roztoky, dezinfekčními

   prostředky,   žíravými   čisticími   prostředky   a  ochrannými

   postřiky,

b) práce s horkými materiály nebo  v jejich blízkosti a všude tam,

   kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,

c) práce při výrobě skla,

d) otryskávací práce,

e) práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,

f) práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.

 

     6.2 Ohnivzdorné ochranné oděvy:

a) svařování v omezených prostorech,

b) opravy tavících agregátů kovu a skla.

 

     6.3 Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí:

a) práce při vykosťování a řezání masa,

b) práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k

   tělu.

 

     6.4 Kožené zástěry:

a) svařovací práce,

b) kovářské práce,

c) slévačské práce.

 

     6.5 Ochrana předloktí:

   práce při vykosťování a krájení masa.

 

     6.6 Rukavice:

a) svařování,

b) manipulace s předměty s ostrými hranami, s výjimkou strojů, kde

   je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny,

c) nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin,

d) práce s ropnými produkty,

e) práce s podchlazenými výroky a předměty,

f) práce s expanzními vsazovacími přístroji.

 

     6.7 Rukavice z kovové síťoviny:

a) práce při vykosťování a krájení masa,

b) krájení masa ručním nožem při porážení zvířat a výrobě masa,

c) práce při výměně nožů u řezacích strojů,

 

7. Práce  a  činnosti,  které  vyžadují  ochranu  před nepříznivým

   počasím

   práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí.

 

8. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů

   práce  při nichž  je zapotřebí,  aby zaměstnanci  byli zřetelně

   viditelní

 

9. Práce a činnosti, které  vyžadují použití bezpečnostních pásů a

   postrojů

a) práce na lešeních a konstrukcích,

b) práce při montáži stavebních prefabrikátů,

c) práce na stožárech.

 

10. Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních lan

a) práce v kabinách výškových jeřábů,

b) práce ve výškových  kabinách stohovacích a zakládacích zařízení

   ve skladištích,

c) práce ve vysokých částech vrtných věží,

d) práce v šachtách a stokách.

 

11. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu pokožky

a) práce při zpracování barev a materiálů k nanášení,

b) práce při vydělávání kůží,

c) práce ve vlhkém prostředí,

d) čistící a údržbářské práce, při nichž může dojít ke kontaminaci

   pokožky,

e) práce s ionizujícím zářením. 

 

                              Příl.4

 

Příklady druhů prací z hlediska znečištění

+---------------------+------------------------------------------+

|Druhy prací          |Příklady profesí a profesních činností    |

+---------------------+------------------------------------------+

|Práce velmi nečistá  |asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři,        |

|                     |deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba,  |

|                     |obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha  |

|                     |a údržba zemních strojů, obsluha a údržba |

|                     |strojních zařízení, hutníci               |

+---------------------+------------------------------------------+

|Práce nečistá        |seřizovači, vazači, řidiči nákladních     |

|                     |vozidel, traktorů a zemědělských strojů,  |

|                     |zedníci, montéři, stavební dělníci,       |

|                     |obsluha stavebních strojů, lesní a        |

|                     |zemědělští dělníci, kováři, provozní      |

|                     |chemici, dělníci v potravinářské výrobě,  |

|                     |řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé      |

|                     |zvířat, obsluha kovoobráběcích strojů,    |

|                     |práce ve zdravotnictví způsobující        |

|                     |podráždění pokožky                        |

+---------------------+------------------------------------------+

|Práce méně čistá     |mistři, pracovníci technické kontroly,    |

|                     |jeřábníci, skladoví dělníci, řidiči       |

|                     |osobních vozidel, servisní technici,      |

|                     |obuvníci, tesaři, obrábění dřeva, montáž  |

|                     |elektrotechnických výrobků, zásobování,   |

|                     |úklid                                     |

+---------------------+------------------------------------------+

|Práce čistá          |administrativa, obsluha plynových kotelen,|

|                     |dozor, měření, obchod, služby, školství,  |

|                     |věda, výzkum                              |

+---------------------+------------------------------------------+

 

Doporučená množství mycích a čisticích prostředků

+---------------------+-----------------------+------------------+

|Druhy prací          |Mycí prostředek -      |Čisticí pasta -   |

|                     |množství v gramech     |množství v gramech|

|                     |za měsíc               |za měsíc          |

+---------------------+-----------------------+------------------+

|Práce velmi nečistá  |         200           |         900      |

+---------------------+-----------------------+------------------+

|Práce nečistá        |         100           |         600      |

+---------------------+-----------------------+------------------+

|Práce méně čistá     |         100           |         300      |

+---------------------+-----------------------+------------------+

|Práce čistá          |         100           |          -       |

+---------------------+-----------------------+------------------+

|Konkrétní upřesnění množství mycích a čistících prostředků      |

|provede zaměstnavatel podle vyhodnocení rizik                   |

+----------------------------------------------------------------+

|Společně pro všechny druhy prací minimálně dva ručníky za rok   |

+----------------------------------------------------------------+