362/2005 NV o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

 

Ročník 2005                          SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka: 125 / 2005 Sb.                                                                                        Rozeslána dne: 19. září 2005 

Datum přijetí: 17. srpna 2005                                                                                             Datum účinnosti od: 4. října 2005 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              362

                                               NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb.

                                                               ze dne 17. srpna 2005

 

             o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

                               s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 

Vláda nařizuje podle § 134a odst. 2 a podle § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

 

                                                                              § 1

 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

                                                                              § 2

 

§2 (1) Toto nařízení se nevztahuje na práce ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané při

 

a)

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na pracovištích podléhajících vrchnímu dozoru podle zvláštního právního předpisu2),

b)

provozování námořních plavidel podle zvláštního právního předpisu3),

c)

provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného systému4),

d)

přípravě a výcviku složek integrovaného záchranného systému4) k provádění záchranných a likvidačních prací.

 

§2 (2) Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanovené zvláštními právními předpisy5).

 

                                                                              § 3

 

§3 (1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění

 

a)

na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b)

na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

 

§2  (2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

 

§2  (3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

 

§2  (4) Ochranu proti pádu není nutné provádět

 

a)

na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"),

b)

podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

c)

pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.

 

§2  (5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.

 

§2  (6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).

 

§2  (7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

 

§2  (8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

 

                                                                              § 4

 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

 

                                                                              § 5

                                                                         Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

 

Předseda vlády: Ing. Paroubek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Ing. Škromach v. r.

 

Poznámky :

____________________________________________________________

 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

 

2) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 3/2005 Sb.

 

3) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

Vyhláška č. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi.

 

4) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

5) Například nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

 

6) § 2 písm. m) vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

 

             DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE                          ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU,

             A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH

             ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

 

1.          Způsob zajištěni  a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce")  musejí

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat

četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí

umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a

dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.

 

2.          V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření

ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením

konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění

nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení

úrazů  zaměstnanců  při jejich zachycení.   Konstrukce  ochrany proti pádu  může být

přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

 

3.          Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a

kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentac 7).

 

4.          Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o

výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob

osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní

a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m

nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8).

 

5.          Jestliže  provedení  určité  pracovní  operace vyžaduje  dočasné  odstranění  konstrukce

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní

bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud

nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení

příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.

 

 

 II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

 

1.          Zaměstnavatel  zajistí,  aby zvolené  osobní  ochranné pracovní prostředky  odpovídaly

povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly

bezpečný pohyb  a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky

průvodní   dokumentace;   přitom   smí   být   použity  pouze   osobní   ochranné   pracovní

prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9).

 

2.          Podle účelu a způsobu použití se rozlišují

 

a)         osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky

             (pracovní polohovací systémy),

b)         osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

3.          Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků

              asoučástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je

a)         zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje),

b)         zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo

c)         pád bezpečně zachycen a zachyceného  zaměstnance lze  neprodleně  a bezpečně vyprostit,

             popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad

             překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance.

 

4.          Zaměstnanec   se   musí   před   použitím   osobních   ochranných   pracovních   prostředků

             přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.

 

5.          Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací

             systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná

             o práce,  které zpracování technologického  postupu nevyžadují,  určí vhodný  způsob

             zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně

             způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného

             pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.

 

6.          Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy

             z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána

             bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné.  S ohledem na související

             rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být

             přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky.

7.          Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud

 

a)         systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný

             prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé

j            ako záložní (zajišťovací lano),

b)         zaměstnanec  používá Zachycovací  postroj,  který je  prostřednictvím  pohyblivého

             zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu,

c)         k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro

             výstup a sestup   (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje

             samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými

             pohyby,

d)         nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce,

             popřípadě jinak zajištěno proti pádu,

e)         práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby

             zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.

 

8.          Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana

             mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného

l            ana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou

             výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené

             životnosti.

9.          Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných

             pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak

             pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

 

 HL Používání žebříků

 

1.          Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných

             bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné,

             případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků

             neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce

             při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí

             jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku

             nesmějí vykonávat.

2.          Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku

             a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.

3.          Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud

             zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10).

4.          Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.

5.          Žebřík  nesmí  být  používán jako  přechodový  můstek  s  výjimkou  případů,  kdy je

             k takovému použití výrobcem určen.

6.          Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní

             (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly

             nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec

             může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být

             volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný

             prostor alespoň 0,6 m.

7.          Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití.

             Přenosný   žebřík   musí   být   postaven   na   stabilním,   pevném,   dostatečně   velkém,

             nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn

             bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a

             rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.

8.          U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na

             horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření

             s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly                         zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu                        zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.

9.          Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce,

             za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně       0,8 m, u

             dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

10.        Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší

             než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

11.        Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.

12.        Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými

             zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

 

 [V. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

1.          Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách

             tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak

             během práce, tak po jejím ukončení.

2.          Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita

             vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.

3.          Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí,

             včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci.

 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

1.          Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu

             osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.

2.          Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména

 

a)         vyloučení provozu,

b)         konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebopod místem práce                ve výšce,

c)         ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi

             upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující

             rozsah jedné   pracovní   směny   postačí   vymezit  ohrožený  prostor jednotyčovým

             zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo

d)         dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.

 

3.          Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně

a)         1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

b)         2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

c)         2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

d)         1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

 

4.          Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka

             ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m

             na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech

             dopravy materiálu.

 5.         S ohledem  na vyhodnocení  rizika při práci  na vysokých  objektech,  například  na

             komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3

             kolem celého obvodu paty objektu.

6.          Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak.

             Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže

             položeném pracovišti.

 

 VI.       Práce na střeše

1.          Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti

a)         pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,

b)         sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,

c)         propadnutí střešní konstrukcí.

 

2.          Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných

             otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo

             použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.

3.          Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce

             a  potřebných   komunikací,   případně   použitím   ochranné   konstrukce   nebo   osobních

             ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od

             vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky

             proti pádu.

4.          Zajištění  proti propadnutí se provádí na všech  střešních pláštích,  kde je půdorysná

             vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a

             kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením

             osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení

             vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.).

5.          Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné

             pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m.

 

 VII.      Dočasné stavební konstrukce

1.          Dočasné  stavební  konstrukce  lze použít jen v provedení,  které odpovídá průvodní

             dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž,

             včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům,

             kteří konstrukci montují, používají a demontují.

2.          Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato

             dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou

             osobou proveden individuální  výpočet pevnosti  a  stability kromě případů,  kdy je

             konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě.

3.          V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá

             osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže.

4.          Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud

a)         jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,

b)         nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše

             nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná

             lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,

c)         jsou provedeny tak,  aby tvořily prostorově tuhý celek,  zajištěný proti lokálnímu

                i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,

d)         jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné

             přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo

             jiným dokumentem,

e)         rozměry,  tvar  a vybavení podlah  odpovídají  povaze  prováděných prací,  podlahy

             umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,

f)          podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití

             neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti

             pádu nejsou nebezpečné mezery,

g)         pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,

h)         pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo                   výtahy). Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během   montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí                           zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami 1).

 

5.          Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání  odborně

             způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou

             za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky

             zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání

             a převzetí se nevyžaduje u

a)         typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,

b)         pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly

             demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných

             částí do přepravní polohy.

 

6.          Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám

             způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné

             okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá

             povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně.

7.          Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu

             s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením

             osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze

             zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení

             zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o

 

a)         pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,

b)         bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,

c)         opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,

d)         opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého               lešení,

e)         přípustná zatížení,

í)   další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.

 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování

znalostí  a  dovedností účastníků   školení  a vedení  dokumentace  o   školení   stanoví

zaměstnavatel.

 

 

8.          Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků,

které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.

9.          Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší

délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené

výpočtem.

 

 VIII. Shazování předmětů a materiálu

1.          Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu,

že

a)         místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu,

             střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku

             shozeného předmětu nebo materiálu,

b)         materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

c)         je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku

             jiných nežádoucích účinků.

2.          Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat

             místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

 

IX.        Přerušení práce ve výškách

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

a)         bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

b)         čerstvý vítr o rychlosti nad 8 MS-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených

             pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití

             závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o

             rychlosti nad 11 MS-1 (síla větru 6 stupňů Bf),

c)         dohlednost v místě práce menší než 30 m,

d)         teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

 

X.         Krátkodobé práce ve výškách

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

 

XI. Školení zaměstnanců

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.

 

poznámky k příloze :

-----------------------------

 7) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

 

 8) Například zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb, nařízení vlády č. 323/2000 Sb., nařízení vlády č. 329/2002 Sb.

 

 9)Nařízeni vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

 

 10) Například nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců            při práci,ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb., vyhláška č.                            288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, matkám do              konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto              práce konat z důvodu přípravy na povolání.

 

 11)    Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                               ***   konec textu Nařízení vlády   ***