290/1995 NV seznam nemocí z povolání

 

Ročník 1995                        SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka: 290/1995 Sb.                                                              Rozeslána dne: 10. února 1995 

Datum přijetí: 2. února 1995                                                      Datum účinnosti od: 19. února 1995 

_______________________________________________________________________________                          

                                                                            290

 

                                                                  NAŘÍZENÍ VLÁDY

                                            ze dne 15. listopadu 1995,  kterým se stanoví

 

                                                            seznam nemocí z povolání

                                                                  

                             ve znění : změnové vyhlášky č. 38/2005 Sb. s účinností od 19. února 2005

                                               změnové vyhlášky č. 114/2011 Sb. s účinností od 1. července 2011 (změny v příloze)

 

Vláda nařizuje podle §107 odst. l písm. b) zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

 

                                                                            § 1

 

(1) Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

 

(2) Nemoci z povoláni jsou uvedeny, v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení.

 

(3) Pro uznávání nemocí z povolání padle tohoto nařízení zdravotnickými zařízeními platí zvláštní předpisy.1)

 

                                                                            § 2

 

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které-byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 19952) a vznikly přede dnem účinnosti tohoto nařízení za podmínek uvedených v tomto seznamu.

 

                                                                            § 3

 

Zrušují se § 14 odst. 4 a příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

 

                                                                            § 4

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

 

Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

 

 

                                                            PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

                                                                            ***

 

                                                                            ČL. II

                                                            PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

 

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu a vznikly za podmínek podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

                                                                            ***

 

poznámky:

---------------------------------------------

1) § 42 a 77 zákona č 20/1966 Sb. , o péčí o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. a zákona ČNR č. 590/1992 Sb. , § 17 odst. 5 zákona ČNR č 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 39411991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

2) Příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce asociálních věcí č. 149/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

 

 

___________________________________________________________________________________

 

                                                            PŘÍLOHA SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

_______________________________________________________________________

 

KAPITOLA I - Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Položka                Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání   

 

K položkám č. 1. - 58:  Nemoci vznikají při plnění pracovních nebo služebních úkolů nebo v přímé souvislosti ním (dále jen "při práci"), při němž je prokázána taková expozice chemickým látkám, jejich sloučeninám a směsím látek , která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci z povolání

 

1  .   Nemoc z olova nebo jeho sloučenin

2.     Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

3.     Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin

4.     Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin

5.     Nemoct berylia nebo jeho sloučenin

6.     Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin

7.     Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin

8.     Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin

9.     Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin

10.   Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin

11.   Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin

12.   Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin

13   .Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin

14.   Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin

15.   Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin

16.   Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin

17.   Nemoc z oxidu uhelnatého

18.   Nemoc z oxidů dusíku

19.   Nemoc z oxidů síry

20.   Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů

21.   Nemoc z izokyanátů

22.   Nemoc z fosgénu

23.   Nemoc z boranů

24.   Nemoc ze sirouhlíku

25.   Nemoc ze sirovodíku a sulfidů

26.   Nemoc z amoniaku

27.   Nemoc z halogenovaných uhlovodíků

28.   Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků

29.   Nemoc z alkoholů

30.   Nemoc z glykolů

31.   Nemoc z éterů a ketonů

32.   Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů

33.   Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů

34.   Nemoc z alifatických nitroderivátů

35.   Nemoc z benzenu

36.   Nemoc z homologů benzenu

37.   Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů

38.   Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu

39.   Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů

40.   Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin

41.   Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a díbenzofuranů

42.   Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků

43.   Nemoc ze syntetických pyretroidů

44.   Nemoc z dipyridilů

45.   Nemoc z karbamátů

46.   Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny

47.   Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin

48.   Nemoc z barya nebo jeho sloučenin

49.   Nemoc ze sloučenin cínu

50.   Nemoc ze sloučenin selenu a teluru

51.   Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin

52.   Nemoc z esterů kyseliny dusičné

53.   Nemoc z anorganických kyselin

54.   Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů

55.   Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)

56.   Nemoc z organickych kyselin

57.   Nemoc z louhů

58.   Nemoc z dalších látek nebo smésí látek

 

 

KAPITOLA II - Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   Nemoc způsobená ionizujícím zářením

      Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

2.   Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

     Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

3.   Zákal čočky způsobený tepelným zářením

      Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

4.    Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem.  U osob mladších 30 let při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40% dle Fowlera. U osob nad 30 let se hranice zvyšuje o 1% za každé 2 roky věku. U osob nad 50 let celková ztráta sluchu dosahující hranici 50% dle Fowlera.

             

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání pracovní směny překračuje 85 dB nebo špičková hladina frekvenčně neváženého akustického tlaku překračuje 200 Pa (140 dB)

 

5.   Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem okolního prostředí.

      Nemoc vzniká při práci  přetlaku okolního prostředí.nebo v podtlakových komorách

 

6.    Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.

Objektivně prokázaný Raynaudův syndrom nejméně čtyř článků prstů rukou v chladu, ověřený plethysmografickým vyšetřením.

             

K položkám č. 6-8: Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

7.    Nemoci periferních nervů horních končetincharakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození n. mediani, n. ulnari nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

             

 8.    Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

             

9.   Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

 

K položkám č. 9-10: Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné struktury přetěžovány natolik, že přetěžováni nebo tlak, tah nebo torze je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

10   Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování ns klinickými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

             

11.   Nemoci tíhových váčků z tlaku

        Nemoci vznikají při práci vykonávané v takové pracovní poloze, při které dochází po převážnou část pracovní směny k tlaku na postiženou oblast

 

12.    Poškození menisku

         Nemoc vzniká při práci vykonávané po převažující část pracovní směny v poloze v kleče a v podřepu

 

 

KAPITOLA III - Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého:

silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů a pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou

 

a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků

pł, q˛ , r˛ a výše a všechny formy komplikované pneumokoniozy (A,B,C) dle klasifikace ILO

 

b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1 , q1 , r1 a výše dle klasifikace ILO

 

c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p˛, q1 , r1 a výše dle klasifikace ILO

             

 

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu

křemičitého, která je podlesoučasných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

2.   Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:

 

a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s 2/2, t 2/2, u 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,

b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu,

c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice, d) rakovina plic ne b o rakovina hrtanu ve spojení s azbestózou od četnosti znaků s 1/1, t 1/1, u 1/1 dle klasifikace Mezinárodní organizace práce nebo s hyalinózou pleury.

             

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

3.   Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

      Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

4.   Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků pł, q ˛, r˛ a výše dle klasifikace ILO

     Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

5.   Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého

      Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou, nemoci

 

6.   Rakovina plic z radioaktivních látek

      Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním, látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

7.   Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

      Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

8.   Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních

      Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

9.   Exogenní alergická alveolitida

      Nemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem

 

10.   Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích

       Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky

 

11.   Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny

        Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu

 

12.    Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše dle ILO a všemi formami komplikované pneumokoniózy (A, B, C dle ILO)“.

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

 

13.    Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50 % referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III.) a RV 140 % referenčních hodnot nebo více.

Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných dolů po dosažení nejméně 90 % nejvyšší přípustné expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let po opuštění práce s rizikem fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého

 

 

KAPITOLA IV - Nemoci z povolání kožní

--------------------------------------------------------------------------------

1.   Nemoci kůže způsobená fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

Nemoci vznikají při práci,u níž se uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 

 

KAPITOLA V - Nemoci z povolání přenosné a parazitární

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Nemoci přenosné a parazitární

2.   Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů

3.   Tropické nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí

             

K položkám č. 1 - 2: Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy

Nemoci vznikají při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy

 

 

KAPITOLA VI - Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na  hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a

těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas

             

 

Nemoci vznikají při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnouhlasovou námahou

 

 

                                                            ***   konec textu vyhlášky   ***