21/1979 Vyhláška kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky

 

21

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 1979,

\kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti

 

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen „zákon“) a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:

 

§ 1

Rozsah platnosti

 

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) a pro organizace, které provádějí činnost náležející do působnosti orgánů státní báňské správy.2)

(2) Vyhláška se nevztahuje na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona.

 

§ 2

Vyhrazená plynová zařízení

 

(1) Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen „zařízení“) jsou zařízení pro

a) výrobu a úpravu plynů,3)

b) skladování a přepravu plynů,

c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

d) zkapalňování a odpařování plynů

e) zvyšování a snižování tlaku plynů,

f) rozvod plynů,

g) spotřebu plynů spalováním.

 

§ 3

Oprávnění organizací

 

(1) Organizace mohou montovat, opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským způsobem revize a plnit tlakové nádoby na plyny jen na základě oprávnění (dále jen „oprávněná organizace“).

(2) Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce, popřípadě obvodní báňský úřad (dále jen „orgán dozoru“), v jehož obvodu má organizace sídlo, a to na základě písemné žádosti organizace, doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu.

(3) Organizace v žádosti uvede, jak je zajištěna spolehlivost a bezpečnost plynových zařízení, zejména jak je zajištěna:

a) technická kontrola,

b) v průběhu montáže a zkoušek možnost zacvičení pracovníků, kteří budou obsluhovat zařízení,

c) servisní služba,

d) odborná způsobilost pracovníků pro vykonávání montáží, oprav, revizí a zkoušek,

e) dodání předepsané technické dokumentace provozovateli, upravené podle skutečného provedení, včetně návodů k obsluze a k provádění revizí.

(4) Při prověřování odborné způsobilosti organizace zjišťuje orgán dozoru, zda její technická úroveň a odborná způsobilost jejích pracovníků poskytují záruku, že činnost s ohledem na rozsah požadovaného oprávnění, bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení.

(5) Orgán dozoru může na základě výsledků prověřování odborné způsobilosti stanovit další podmínky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro vydání oprávnění. Splnění těchto podmínek musí organizace před vydáním oprávnění prokázat.

(6) Zjistí-li orgán dozoru, že podmínky nejsou dodržovány nebo že při činnosti podle oprávnění jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na plynárenská a odběrní plynová zařízení, pokud je montují a opravují plynárenské podniky.4)

 

§ 4

Revizní technik

 

Revizní technik je pracovník pověřený organizací vykonáváním revizí a zkoušek zařízení, který má pro tuto činnost osvědčení o odborné způsobilosti, vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. Pracovníka přihlašuje ke zkoušce organizace, k níž je v pracovním poměru.

 

Odborná způsobilost k obsluze a montáži

§ 5

 

(1) Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen „provozovatel“) seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.

(2) Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1 komisionální zkouškou jednou za tři roky.

(3) Orgán dozoru nebo orgán nadřízený provozovateli mohou v odůvodněných případech nařídit komisionální přezkoušení pracovníků před uplynutím uvedené lhůty.

(4) Zkušební komise zřízená provozovatelem se skládá z předsedy a nejméně ze dvou členů. Musí v ní být zástupce organizace, zástupce příslušného závodního výboru Revolučního odborového hnutí a odborný pracovník z oboru plynových zařízení (např. revizní technik).

(5) Komisionální zkoušky a přezkušování se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v § 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kW.

 

§ 6

 

(1) Podmínky odborné způsobilosti pracovníků k montáži odběrních plynových zařízení a plynárenských zařízení stanoví zvláštní předpis.4)

(2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeni jen pracovníci, kteří byli organizací seznámeni v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškolení. Musí být seznámeni se souvisejícími bezpečnostními předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu pod vedením odborně způsobilého pracovníka, a musí složit zkoušky před komisí zřízenou montážní organizací; pro složení komise platí § 5 odst. 4.

 

§ 7

 

Organizace oprávněná k montážím nebo opravám zařízení je povinna zajistit zkoušku zařízení po dokončení montáže nebo rekonstrukce v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.

 

§ 8

Provoz zařízení

 

Provozovatel je povinen:

a) zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,

b) zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,

c) vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,

d) u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,

e) vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

 

§ 9

Kontrolní prohlídky a zkoušky

 

(1) Pro účely státního odborného dozoru je provozovatel povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve stanoveném termínu a za podmínek stanovených orgánem dozoru.

(2) Technické úkony nutné k řádnému provedení prohlídky nebo zkoušky řídí a vykonává revizní technik nebo jiný odborný pracovník určený provozovatelem.

 

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 10

 

(1) Organizace, provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění jsou povinny požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky.

(2) Oprávnění vydaná organizacím a osvědčení vydaná pracovníkům před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti tři roky ode dne, kdy vyhláška nabyla účinnosti.

 

§ 11

 

Zrušuje se § 1 písm. d) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení.

 

§ 12

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

 

 

Předseda

Českého báňského úřadu:

Pastorek v. r.

Předseda

Českého úřadu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.

 

 

Poznámky pod čarou:

1) § 3 odst. 1 zákona.

2) § 37 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon),

§ 3 zákona č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy.

3) § 1 odst. 4 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

4) Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona