19/1979 Vyhláška kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky

 

19

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 1979,

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti

 

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen „zákon“) a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:

 

§ 1

Rozsah platnosti

 

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) a pro organizace, které provádějí činnost náležející do působnosti orgánů státní báňské správy.2)

(2) Vyhláška se nevztahuje na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona.

 

§ 2

Vyhrazená zdvihací zařízení

 

(1) Vyhrazená zdvihací zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen „zařízení“) jsou tato zařízení s motorickým pohonem:

a) zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.),

b) jeřáby o nosnosti nad 5000 kg,

c) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,

d) stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,

e) výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,

f) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

(2) Zařízeními podle této vyhlášky nejsou:

a) vrátky,

b) zdvižné vozíky,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

d) zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod),

e) závěsné dopravníky,

f) nakladače,

g) zdvihací čela nákladních automobilů,

h) mechanické rampy,

i) plošiny pro zdvihání automobilů,

j) výsuvné žebříky,

k) prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,

l) pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

 

§ 3

Oprávnění organizace

 

(1) Organizace mohou vyrábět, montovat, provádět generální opravy a rekonstruovat zařízení nebo dodavatelským způsobem je opravovat a provádět revizní zkoušky jen na základě oprávnění (dále jen „oprávněná organizace“). U zařízení uvedeného v § 2 odst. 1 písm. e) musí mít oprávnění k opravám též organizace, která zařízení provozuje, pokud si opravy vykonává sama.

(2) Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce, popřípadě příslušný obvodní báňský úřad (dále jen „orgán dozoru“), v jehož obvodu působnosti má sídlo, a to na základě písemné žádosti organizace, doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu.

(3) Organizace v žádosti uvede:

a) svůj přesný název a adresu,

b) název a adresu závodu (provozovny), pro nějž oprávnění žádá, pokud není v sídle organizace,

c) název a adresu svého nadřízeného orgánu,

d) druh a rozsah žádaného oprávnění,

e) zajištění výkonu činnosti, k níž oprávnění požaduje, po stránce technického vybavení a odborné kvalifikace pracovníků.

(4) Zjistí-li orgán dozoru nedodržování podmínek nebo porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při činnosti podle oprávnění, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme.

 

§ 4

Individuální vyzkoušení

 

Každé nově smontované zařízení musí výrobce, popřípadě montážní organizace podrobit montážní zkoušce a výchozí revizi elektrického zařízení a vyhotovit pro ně knihu zdvihacího zařízení, pasport nebo obdobný doklad. O individuálním vyzkoušení vyhotoví oprávněná organizace zápis.

 

§ 5

Ověřovací zkoušky

 

(1) Organizace provozující zařízení (dále jen „provozovatel“) je povinna ověřit bezpečnost každého nového, generální opravou renovovaného nebo rekonstruovaného zařízení před jeho uvedením do provozu ověřovací zkouškou.

(2) Provozovatel je povinen písemně oznámit orgánu dozoru, příslušnému podle umístění zařízení, alespoň 15 dnů předem místo a čas konání ověřovací zkoušky.

(3) Zkouška se vykoná v rozsahu stanoveném technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobce, podle požadavků organizace, která provedla rekonstrukci nebo generální opravu zařízení, popřípadě podle zvláštních požadavků orgánu dozoru.

(4) Individuální vyzkoušení a ověřovací zkouška mohou být vykonány současně, jestliže se na tom zúčastněné organizace dohodnou.

(5) Organizace provádějící ověřovací zkoušku vyhotoví o zkoušce zápis.

 

§ 6

Zkoušky po opravách

 

Organizace, která opraví zařízení, je povinna ověřit jeho bezpečnost ověřovací zkouškou v rozsahu prováděné opravy a podle ustanovení technických norem.

 

§ 7

Revizní zkoušky

 

Revizními zkouškami je provozovatel povinen soustavně ověřovat další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost jeho dokumentace. Tyto zkoušky se provádějí v rozsahu a ve lhůtách stanovených technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobce.

 

§ 8

Revizní technik

 

(1) Revizní zkoušky, zkoušky vyrobených smontovaných, generální opravou renovovaných a rekonstruovaných zařízení smějí provádět jen revizní technici.

(2) Revizní technik je pracovník pověřený organizací prováděním revizí a zkoušek zařízení, který má pro tuto činnost osvědčení o odborné způsobilosti, vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. Pracovníka přihlašuje ke zkoušce organizace, k níž je v pracovním poměru.

(3) Uchazeči o osvědčení revizního technika musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické a nejméně pětiletou praxi v oboru zdvihacích zařízení.

(4) Má-li uchazeč odborné strojní nebo elektrotechnické vzdělání vyšší, než je předepsáno v odstavci 2, postačí odborná praxe dvouletá.

(5) Orgán dozoru může v odůvodněných případech na žádost organizace povolit výjimku z požadovaného odborného vzdělání.

 

§ 9

Kontrolní prohlídky a zkoušky

 

(1) Pro účely státního odborného dozoru je provozovatel povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce na sjednaný den a za podmínek stanovených orgánem dozoru.

(2) Technické úkony nutné k řádnému provedení kontrolní prohlídky nebo zkoušky řídí nebo provádí revizní technik, nebo jiný odborně způsobilý pracovník provozovatele.

 

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 10

 

(1) Provozovatel je povinen do jednoho roku ode dne účinnosti vyhlášky písemně oznámit orgánu dozoru do evidence počet zařízení v rozdělení podle § 2 odst. 1 a způsob zajištění jejich revizí a zkoušek.

(2) Organizace, provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění, jsou povinny požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky.

(3) Oprávnění vydaná organizacím a osvědčení vydaná pracovníkům před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti tři roky ode dne, kdy vyhláška nabyla účinnosti.

 

§ 11

 

Zrušují se:

1. ustanovení § 1 písm. b) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení,

2. vyhláška č. 204/1956 Ú. l., o povinném hlášení výtahů k evidenci, opravená redakčním sdělením č. 224/1956 Ú.l.

 

§ 12

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

 

 

Předseda

Českého báňského úřadu:

Pastorek v. r.

Předseda

Českého úřadu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.

 

 

Poznámky pod čarou:

1) § 3 odst. 1 zákona.

2) § 37 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon),

§ 3 zákona č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy.