Revize a kontrola hasicích přístrojů

U přenosných hasících přístrojů (PHP) rozlišujeme kontroly (1x ročně) nebo tzv. revize (četnost 1x za 3 nebo 5 let podle druhu PHP)

Hasící přístroje rozlišujeme na tyto základní kategorie

  • Práškové
  • Vodní
  • Pěnové
  • Sněhové

Práškové hasící přístroje jsou vhodné k hašení el. zařízení pod napětím, tekutých plynů (propan-butan), tekutých hořlavin (barvy, ředidla, benzíny, oleje, tuky), knihoven, archivů, muzeí. Jedná se o nejčastěji používané druhy PHP. Nesmí se používat k hašení látek jemně rozptýlitelných ve vzduchu (prachu, mouky atd.)

Hasící přístroje tohoto tyu jsou vhodné pro hašení pevných organických látek, např: papíru, dřeva nebo textilu. Jsou také použitelné pro uhašení některých druhů hořlavých kapalin. Nesmí být použity pro hašení el. zařízení pod napětím, alkalických kovů a látek, které prudce reagují s vodou.

Pěnové hasící přístroje jsou vhodné pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako je benzín, laky nebo oleje. Taktéž jsou použitelné pro hašení pevných organických látek. Naopak nesmí být pěnové hasící přístroje používány pro hašení  el. zařízení pod napětím, alkalické kovy a látky prudce reagující s vodou.

Sněhové hasící přístroje s CO2 jsou vhodné pro hašení elektrických zařízení pod napětím anebo menšího množství hořlavých kapalin v potravinářském průmyslu. Naopak nesmí být použity pro hašení  sypkých látek,

 

Postup kontroly PHP

1) Vizuální prohlídka hasicího přístroje

2) Kontrola tlaku

3) Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou

4) Zaplombování pojistky spouště

 

Související normy a vyhlášky

ČSN ISO 11602-2

Vyhláška č. 246/2001Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

·         Vyhláška č. 23/2008 Sb. MV ČR o technických podmínkách požární ochrany staveb

Poptávka služeb