Prodej a umístnění hasicí techniky

Prodávám hasící přístroje těchto kategorií

  • Práškové hasící přístroje
  • Vodní hasící přístroje
  • Pěnové hasící přístroje
  • Sněhové hasící přístroje

Velikost těchto hasících přístrojů je od 1 Kg hasiva  (určeny do vozidel) až po velké pojízdné hasící přístroje kde je množství hasiva 50Kg.

V případě zájmu o dodávku hasících přístrojů mě prosím kontaktujte a rád Vám připravím cenovou nabídku.

 

Počet hasících přístrojů jejich druhy a velikosti a umístnění najdete v požárně bezpečnostním řešení stavby. Pokud není k dispozici platí minimální podmínky z nařízení vlády 246/2001 takto

 

(1) Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.

(2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

(3) Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

(4) Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

 

Počet hasících přístrojů v prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob

a) na každých  započatých 200 m2 půdorysné  plochy podlaží objektu přenosné hasicí  přístroje obsahující hasivo  s celkovou hasicí schopností  nejméně 13  A (pro  požáry látek  v tuhém  stavu,  zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo
b) na každých  započatých 200 m2 půdorysné  plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s  celkovou hasicí schopností nejméně 70  B  (pro  požáry  hořlavých  kapalin  nebo  hořlavých  látek    přecházejících do kapalného stavu)

Poptávka služeb