Dokumentace BOZP a PO

každý zaměstnavatel musí mít vyhotovenou příslušnou dokumentaci BOZP a PO. zde je vypsaný základní výčet této dokumentace, liší se však podle druhu provozu.

Dokumentace BOZP :

Dokumentace v oblasti organizace a řízení:

 • pracovní a organizační řád - určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností
 • podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní postupy
 • podniková politika BOZP a její realizace - zásadní záměry, kterých je nutno dosáhnout v BOZP
 • předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost, dohody o spolupráci na společných pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostorů
 • záznamy bezpečnostních prověrek
 • záznamy o vyhodnocování rizik

Dokumentace pro pracovněprávní oblast a pracovní podmínky:

 • pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy
 • záznamy o školeních BOZP a PO
 • směnové záznamy
 • seznam osobních ochrannných pracovních prostředků
 • doklady o přidělování OOPP
 • doklady o posouzení ohrožení při práci a přijatých opatřeních
 • kniha úrazů
 • traumatologický plán + vybavení lékárničky
 • havarijní plány
 • programy a plány údržby, doklady o provádění údržby - technická dokumentace strojů

Dokumentace z oblasti pracovního prostředí:

 • doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí
 • doklady o rizikových pracovištích
 • seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií
 • projektová dokumentace staveb
 • projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů

Dokumentace z oblasti bezpečnosti strojů a technických zařízení:

 • technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí
 • provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy
 • doklady o uvedení zařízení do provozu
 • revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek a zkoušek revizí
 • jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení
 • doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků

Dokumentace bezpečnosti pracovních činností:

 • technologická dokumentace
 • pracovní postupy
 • dokumentace při stavebních pracích

Dokumentace PO

Liší se podle kategorie požárního nebezpečí

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha
 • dokumentace o kontrolách a revizích pro hasící přístroje

 

Poptávka služeb